Årsberetning 2017Styrets Årsberetning 2017, Bergensvømmerne

2018-03-08
GunnarBjaadal

1) Kort om Bergensvømmerne (BS)

Bergensvømmerne er Arna SK, Delfana SK og Åstveit SK sin eliteklubb for de eldste utøverne med tilhold i sentrum bydel i Bergen. Vår hovedvirksomhet drives fra AdO, men har også noen treninger i bydelsbassengene med moderklubbene.


2) Styresammensetning

Styret i Bergensvømmerne har i 2017 bestått av:
Leder: Anders Kristian Walløe
Nestleder: Yvonne Kreybu
Kasserer/Økonomiansvarlig: Sidsel Stendalen
Styremedlem/web/utstyr/klær: Erlend Ulveseter
Styremedlem/sekretær: Grunde Bruland
Styremedlem/sportslig leder: Preben Klyve Olsen
Varamedlem: Gro Hege Saltnes Urdal
Varamedlem: Kjartan Solvi
Revisor: Geir Evanger og Knut Erik Johnsen

Styret mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Styret er bevisst på at begge kjønn skal være representert og at det er ønskelig med representanter i styret fra alle moderklubbene.

Styret har i perioden hatt en fin sammensetning med hensyn til erfaring, bakgrunn og kunnskap. Imidlertid er det ønskelig med et styremedlem fra Åstveit til neste år, dette er formidlet til valgkomiteen.

 

3) Møtevirksomhet

Styret konstituerte seg 20. april 2017, som var første møte etter årsmøtet. Det er i perioden april 2017-mars 2018 avholdt 8 styremøter. I tillegg er det avholdt 3 samarbeidsutvalgsmøter med moderklubbenes styreledere i april, august og november. Det er i tillegg avholdt diverse ad-hoc møter.

Styret har ellers kommunisert via e-post og telefon. Det ble i januar 2018 avholdt møte i AdO hvor alle styremedlemmene arbeidet med virksomhetsplanens siste del.

Styreleder og hovedtrener deltok på trener- og lederseminaret på Lillestrøm høsten 2017.

 

4) Fokusområdene i 2017 har vært:

  • Ta tak i et punkt fra virksomhetsplanen pr. styremøte
  • Bedre den økonomiske situasjonen for «eksterne» svømmere, nå gjennom den nye senioravtalen med moderklubbtilknytning
  • Bedre avtale på utstyr/klær med Klubben AS
  • Bedre sponsor/samarbeidsavtaler med sponsorer/samarbeidspartnere
  • Sosiale tiltak i form av innføring av Lørdagsfrokost, klatrepark og andre sosiale aktiviteter
  • Oppfølging av frafall ved spørreundersøkelse og dialog med utøvere som har sluttet
  • Sikret god bassengkapasitet i AdO
  • Oppfølging av trenerteamet i BSB ved sportslig leder
  • Fokus på trenertetthet i BSE på slutten av perioden etter forespørsel fra BS lagkaptein

Alle områdene har fått god oppmerksomhet i 2017 og de vil være viktige å prioritere videre også i 2018.

Faste samarbeidsutvalg møter gled ut høsten 2017 mye pga. tidsbruk rundt ny senioravtale med moderklubbtilknytning. Ønskelig at faste samarbeidsutvalgsmøter avholdes ca. 8 ggr. pr. år ved 4 møter pr. vår og 4 møter pr. høst hvor både styrelederne fra moderklubbene, hovedtrener BS, styreleder BS og daglig leder i moderklubb deltar via telefonmøter.

Jannicke Heimnes og Lise Reinertsen har også i år tatt hånd om reisene til BS på en god måte.

 

5) Økonomimodell: BS-B og BS-Elite

BS-B gruppen dekkes økonomisk av moderklubbene etter samme modell som BS Elite, men med ulik dekningsgrad. Dette har ført til diskusjoner mellom Styrelederne i moderklubbene knyttet til om modellen slår ut riktig i alle henseender. Argumentet har i første rekke knyttet seg til at slik modellen er per i dag, er det vanskelig for små klubber å tre inn i BS samarbeidet.

Diskusjonene gjelder hvilken dekningsgrad man skal ha, knyttet både til BS-B, BS Elite og eksterne utøvere. Diskusjonene har vært svært krevende. Det er i hovedsak styrelederne i moderklubbene og Morten Urdal som har ført dialogen, men styreleder Anders Kristian Walløe har også deltatt i diskusjonen. Diskusjonen ble avsluttet i desember 2017, og resultatet av diskusjonen er at det ikke gjøres endring verken i modellen eller i dekningsgrad.

 

6) BS-B og BS Elite samarbeidet

Samarbeidet om eliteutøverne i Bergensvømmerne (BS), fungerer stadig godt. BS-B gruppen ble etablert høsten 2016, og samarbeidet er videreført i 2017. BS jobber stadig med å utvikle og forbedre «veien til BS», herunder inntakskriterier både til BS-B og BS Elite. Finn har ved årskiftet 2017/2018 utarbeidet forslag til nye kriterier for både BS-Elite og BS-B gruppen.

Høsten 2016 ble BS-B gruppen trent av Morten Urdal. Fra januar 2017 var det nødvendig å ansette en ny trener til gruppen. Styrelederne i de ulike moderklubbene gjennomførte intervjuer sammen med tidligere styreleder i BS, Kåre Voldsund, og Hovedtrener Finn Zachariassen. Sindri Thor Jacobsen ble etter nøye vurderinger ansatt i en 50% stilling for å føre det utvidede samarbeidet videre. Både BS Elite og BS-B trener i AdO. Etter ny bassengfordeling fra høst 2017 fikk BS og moderklubbene utvidet treningstid i AdO, slik at gruppen fra høsten 2017 har 5 felles treninger i AdO. Sindri T. Jacobsen fikk samtidig økt stillingsbrøk til 70% stilling.

Moderklubbenes hovedtrener plikter å stille med Jacobsen på en trening hver per uke. Moderklubbtrenerne, Finn og Sindri har ukentlige møter for å sikre samarbeid og kontinuitet. Det utvidede samarbeidet har således ført til at moderklubbtrenerne samarbeider mer og tettere. Tilbakemeldingene knyttet til økt samarbeid er svært positivt, både fra utøvere og ansatte.

Sindri Thor Jakobsen ble ansatt i stilling som hovedtrener i BSB i 65% stilling og som hjelpetrener i BSE i 15% stilling fra August 2017.

 

7) Ny seniorkontrakt for BS Elite

BS har hatt en kompromiss løsning i flere år knyttet til eksterne svømmere. Løsningen har vært at BS har hatt mulighet til å ta inn 5 eksterne utøvere i BS, der utgiftene til disse utøverne dekkes av moderklubbene etter avtalt fordelingsnøkkel. Disse eksterne utøverne, kalt kvoteutøvere, har hatt lavere utgiftsdekning enn utøvere som har seniorkontrakt med moderklubb. Utøverne snakker sammen om utgiftsdekningen slik at forskjellene blir kjent. Denne forskjellen mellom dekningsgraden fra svømmer til svømmer førte således til uro blant BS- Elite utøverne sommeren 2017.

Høsten 2017 har styrelederne i moderklubbene jobbet intenst med å utarbeide en ny modell for eksterne utøvere i BS. Samarbeidet har vært svært krevende, da klubbene har svært ulik erfaring og forventninger knyttet til eksterne utøvere. Desember 2017 ble det enighet om en ny seniorkontrakt, som også inkluderer de eksterne utøverne. Den nye avtalen knytter også de eksterne utøverne til en moderklubb, og alle eksterne seniorutøvere har samme kontrakt med samme dekningsgrad.

 

8) Høstens møter rundt bassengfordeling i AdO

Møtene gikk fint og fordelingsnøkkelen det ble fattet vedtak om i 2016 ble grovt sett benyttet. Vedtaket fra 2016 bygger på antall aktive utøvere per kubb med poengsum over et visst nivå. Ved store endringer er avtalen mellom klubbene at justeringer av banefordelingen kan gjøres jevnlig. Diskusjonen ble derfor tatt opp igjen våren 2017, med ny fordeling fra høsten 2017. Etter tre møter med kretsen ble det enighet om ny banefordeling på bakgrunn av utøverfordeling per klubb. Diskusjonen ble gjennomført på leder nivå, der styreleder Anders Kristian Walløe og nestleder Yvonne Kreybu representerte Bergensvømmerne.

 

9) BSF

BSF-komiteen ved Rolf Godø har forsterket organisasjonen ved å ansette Finn i 30% stilling for håndtering av stadig voksende arbeidsoppgaver. BS sitt styre ser ikke dette som problematisk, så lenge det ikke går ut over Finn sine daglige gjøremål som hovedtrener i Bergensvømmerne. Det ble avholdt et møte i Nordialog sine lokaler våren 2017 hvor dette ble diskutert.

 

10) Økonomi

Klubben ser ut til å få et overskudd på ca kr 68 898,- for 2017. Det er ønskelig å øke den økonomiske bufferen. Pr idag er klubbens egenkapital ca.kr 559 048,-. Robust økonomi er vesentlig for å sikre klubbdrift i perioder med høye utgifter. Likviditeten er tilfredsstillende. Ved årsskiftet var innestående på driftskonto kr 603 747,-.

Styret mener det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske stiling pr 31.12.17.

Det har vært god kontroll på økonomien i 2017, med unntak av kostnadene ifbm. sommerleiren. Det vil være økt fokus på enda bedre kontroll på kostnadssiden i 2018.

Fokus i 2018 vil fortsatt være på kontroll av utgiftsposter.

Økonomiansvarlig for styret har i 2017 vært Sidsel Stendalen.

 

11) Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift, i samsvar med regnskapsloven § 3-3.

 

12) Arbeidsmiljø og personale

Klubben har en heltidsansatt og en ansatt i 85% stilling. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er ikke innrapportert skader eller ulykker. Sykefraværet har vært minimalt.

 

13) Miljørapportering

Klubben har ingen aktivitet som forurenser indre eller ytre miljø.

 

14) Avslutningsvis

Det området som ikke har fått nok tilstrekkelig oppmerksomhet i 2017 er bredere informasjon og koordinering av aktiviteter i moderklubb og aktiviteter i BS. Utover dette er styret godt fornøyd med arbeidet i perioden, og ser frem til den kommende perioden med forventning om ytterligere positiv utvikling for BS

Når det gjelder sport og arrangementer henvises det til egen årsberetning for sport v. Finn.

 

Svømmehilsen fra

 

Anders Kristian Walløe
Styreleder Bergensvømmerne

Kalender

August
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket